Operativne obale u Šibeniku s dubinom do 10 m, omogućavaju prihvat plovila do veličine Wisdom Marine Group brodova, dok željeznički kolosijeci, koji se protežu uzduž operativnih vezova, direktno povezuju luku s unutrašnjošću Hrvatske i ostatka Europe.

Svi terminali imaju priručne skladišne objekte.

TERMINALI


LUKA ŠIBENIK raspolaže s tri terminala koja služe za prekrcaj rasutog i generalnog tereta u međunaroenom prometu.

Kategorizirana kao luka od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku LUKA ŠIBENIK nudi profesionalnu uslugu u pomorskom prometu, lučke usluge skladištenja robe i otpremništva.

about us

Terminal za prekrcaj sirovog fosfata

Terminal za prekrcaj generalnog i rasutog tereta

Terminal za prekrcaj drvene građe