Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora “Luke Šibenik”, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”, Šibenik 
14.lipnja 2018.g. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sati
u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u Šibeniku.

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i   r e d:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika.
2. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu, te usvajanju:
– Izvješća Uprave o stanju Društva za 2017. godinu,
– Izvješća Uprave ovisnog društva “Luka Šibenik”, d.o.o., o odnosima s povezanim
društvom “Petrokemija, d.d.” Kutina u 2017. godini,
– Revizorskog izvješća.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu.
4. Odluka o pokriću gubitka Društva za 2017. godinu.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu:
A) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave.
B) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2018. godinu.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi “Luke Šibenik”, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 13. lipnja 2018. godine do 14 sati u pravnu službu “Luke Šibenik”, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 21. lipnja 2018. godine ( črtvtrak) u 12.00 sati u “Luci Šibenik”.
Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik