Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora  “Luke Šibenik”, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”, Šibenik 23. svibnja 2019.g. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u Šibeniku.

Za  Skupštinu predlaže se sljedeći                                           

D n e v n i    r e d:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa  nazočnih sudionika

2. Odluka o utvrđivanju  godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu, te usvajanju:

    – Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu

   – Izvješća Uprave ovisnog društva “Luka Šibenik”,  d.o.o., o odnosima s povezanim društvom  “Petrokemija, d.d.” Kutina u 2018. godini

    – Revizorskog izvješća

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova  Društva za 2018. godinu.

4. Odluka o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu

5. Odluka o davanju razrješnice  članu Uprave i članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu:

    A)  Odluka o davanju razrješnice  članu Uprave

    B)  Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

6. Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu

7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

8. Odluka o izboru predsjednika Nadzornog odbora

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi “Luke Šibenik”, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom  (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini  najkasnije do 22. svibnja 2019. godine do 14 sati u pravnu službu “Luke Šibenik”, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.

Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 6. lipnja 2019. godine ( četvrtak ) u 12.00 sati u “Luci Šibenik”.

Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na  kojima se nalazi sudski registar.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik