Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93,34/99…40/19) i čl. 22. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o.,  Skupština Društva Luke Šibenik, d.o.o., Šibenik, Obala hrvatske mornarice 4, OIB: 41169771101, 24. studenoga 2021. godine donijela je:

O D L U K U

o izboru člana Nadzornog odbora Luke Šibenik, d.o.o.

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora Luke Šibenik, d.o.o. bira se:

Ivica Losso iz Kutine, J.J. Strossmayera 22.

Članak 2.

Član Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke  bira se na vrijeme  od 4 godine, počevši od 24. 11. 2021. godine.

Članovi Nadzornog odbora Luke Šibenik  su:

  1. Damir Leko, predsjednik
  2. Marko Ptičar, zamjenik predsjednika
  3. Darko Vinicki, član
  4. Ivica Losso, član

Na Skupštini je donesena  i Odluka o promjenama u Upravi Društva, kojom je umjesto dosadašnjeg člana Uprave- direktora Marinka Ivanovića za novog člana  Uprave-direktora imenovan Marijan Bilić.