Luka Šibenik, d.o.o.

Obala hrvatske mornarice 4

Uprava Luke Šibenik d.o.o. ovime obavještava sve udjeličare da je dana 20.01.2023. godine zaprimljen Zahtjev Petrokemije d.d. za dopunom dnevnog reda Skupštine sazvane za dan 27.01.2023. godine u 10:00 sati, a sukladno odredbi članka 443. stavka 3. Zakona o Trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22). Temeljem navedenog Zahtjeva, Uprava Društva objavljuje dopunjeni dnevni red za Skupštinu sazvanu za dan 27.01.2023. godine u 10:00 sati kako slijedi:

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 27.01.2023. godine (petak) s početkom u 10:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d.,  u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za  Skupštinu predlaže se sljedeći        

Dopunjeni dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
  2. Ostavka predsjednika Uprave – direktora s danom 31.01.2023. godine
  3. Odluka o promjenama u Upravi Društva 

Prijedlog Odluke Ad. 3.

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) i članka 22. st. 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: Društvo), donosi sljedeću:

O D L U K U

o promjenama u Upravi Društva

Članak 1.

Utvrđuje se da Predsjedniku Uprave – direktoru Društva Zvonimiru Novaku iz Zagreba, Goljak 36, OIB: 66737343351, prestaje mandat s danom 31.01.2023. godine, temeljem ostavke i Sporazuma o raskidu Ugovora. 

Utvrđuje se da Članu Uprave – direktoru Društva Marijanu Biliću iz Šibenika, Bana Josipa Jelačića 13 OIB 62718123473, prestaje mandat s danom 31.01.2023. godine, temeljem Sporazuma o raskidu Ugovora.

Članak 2.

Za člana Uprave – direktora Društva izabire se Marijan Bilić iz Šibenika, Bana Josipa Jelačića 13 OIB 62718123473, koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Mandat člana Uprave – direktora Marijana Bilića počinje teći 01.02.2023. godine i traje do 30.09.2025. godine.

Članak 3.

Ova Odluka o promjenama u Upravi Društva stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                                                                                                                                 

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom  (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini  najkasnije do 26.01.2023. godine (četvrtak ) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje. 

Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 10.02.2023. godine (petak)  u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva. 

Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar i na internetskim stranicama Društva.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik