Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 27.03.2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za  Skupštinu predlaže se sljedeći        

D n e v n i    r e d:

  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
  2. Donošenje Odluke o evaluaciji i isplati bonusa Upravi Luke Šibenik, d.o.o. za 2022. godinu

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom  (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini  najkasnije do 24.03.2023. godine (petak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje. 

Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 10.04.2023. godine (ponedjeljak) u 11:00 sati  u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva. 

Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar i na internetskim stranicama Društva.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik