Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati dana  28.04.2023. godine (petak) s početkom u 09:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za  Skupštinu predlaže se sljedeći        

D n e v n i    r e d:

  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
  2. Donošenje Odluke o promjenama u Upravi Društva
  3. Donošenje Odluke o promjenama u Nadzornom odboru Društva
  4. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora Društva

Prijedlog Odluke Ad.2.

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 20. stavka 2. i članka 22. stavka 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 28.04.2023. godine donosi: 

O D L U K U

o promjenama u Upravi Društva

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Uprava Društva u sastavu od dva člana na način kako je to definirano u narednim člancima.

Članak 2.

Odlukom Skupštine Društva od 27.01.2023. godine za člana Uprave – direktora Društva izabran je Marijan Bilić iz Šibenika, Bana Josipa Jelačića 13 OIB 62718123473, koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Mandat člana Uprave – direktora Marijana Bilića teče od 01.02.2023. godine i traje do 30.09.2025. godine.

Ovom Odlukom mijenja se ovlast za zastupanje članu Uprave – direktoru Društva Marijanu Biliću iz Šibenika, Bana Josipa Jelačića 13, OIB 62718123473 na način da će od 29.04.2023. godine zastupati Društvo skupno s drugim članom Uprave Društva.

Članak 3.

Predsjednikom Uprave – direktorom Društva na razdoblje od 4 (četiri) godine imenuje se Ali Odabaş, s prebivalištem na adresi CADDEBOSTAN MAH. BILIM SK. IŞIK BLOK NO: 5-7 iç KAPI NO: 19 KADIKÖY / İSTANBUL, broj putovnice: S20986992, OIB: 78663026971 koji zastupa Društvo skupno s drugim članom Uprave.

Predsjedniku Uprave iz prethodnog stavka mandat sukladno ovoj Odluci počinje teći od 29.04.2023. godine.

Članak 4.

Ova Odluka o promjenama u Upravi Društva stupa na snagu danom donošenja.

Prijedlog Odluke Ad.3.

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 17/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 22. st. 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik), Obala hrv.  mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 dana 28.04.2023. godine donosi:

ODLUKU
promjenama u  Nadzornom odboru Društva

Članak 1. 

Utvrđuje se da je predsjednica Nadzornog odbora Luke Šibenik d.o.o. Dubravka Dragišić iz Osijeka, Antuna Branka Šimića 8, OIB: 35223630420 podnijela ostavku na položaj predsjednika i člana Nadzornog odbora Luka Šibenik d.o.o. koja stupa na snagu protekom dana 28.04.2023. godine.

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Luke Šibenik d.o.o. Ivica Losso iz Kutine, J. J. Strossmayera 22, OIB: 83511218622, podnio ostavku na položaj člana Nadzornog odbora Luka Šibenik d.o.o. koja stupa na snagu protekom dana 28.04.2023. godine.

Utvrđuje se da je zamjenik predsjednika  Nadzornog odbora Luke Šibenik d.o.o. Darko Vinicki iz Stupovače, Selska ulica 134, OIB: 65905271066, podnio ostavku na položaj zamjenika predsjednika i člana Nadzornog odbora Luka Šibenik d.o.o. koja stupa na snagu protekom dana 28.04.2023. godine.

Članak 2.

Za članove Nadzornog odbora Luke Šibenik d.o.o. izabiru se: 

1. Erhan Çiloğlu, s prebivalištem na adresi ERENKÖY MAH. ALPLER SK. NO: 15 İÇ KAPI NO: 19 KADIKÖY / İSTANBUL, broj putovnice: U20404651, OIB: 15128610990;

2. Evren Öztürk, s prebivališem na adresi Sariyer, Maslak Mah. Hadimkoru Yolu Cad. 2a 257, Turska, OIB: 04962206961;

3. Osman Ünal, s prebivalištem na adresi YEŞİLKÖY MAH. HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER SK. YEŞİLKÖY TOPLUKONUTLAR SİTESİ B-6 BLOK NO: 8 İç KAPI NO: 5 BAKIRKÖY / İSTANBUL, broj putovnice: U28234502, OIB: 76485808303;

4. Özer Öz, s prebivalištem na adresi MASLAK MAH. HADIMKORU YOLU CAD. MY HOME SİTESİ A BLOK NO: 2A iç KAPI NO: 255 SARIYER / İSTANBUL, broj putovnice: U24200963, OIB: 84934992477.

Članak 3.

Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Luke Šibenik d.o.o. iz članka 2. ove Odluke traje 4 (četiri) godine i počinje teći od 29.04.2023. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prijedlog Odluke Ad.4.

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 17/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/1934/22 i 18/23) i članka 22. stavka 13. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 dana  28.04.2023. godine donosi: 

O D L U K U

o izboru predsjednika Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Za predsjednika Nadzornog odbora Luke Šibenik, d.o.o. bira se:

       

  • Osman Ünal, s prebivalištem na adresi YEŞİLKÖY MAH. HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER SK. YEŞİLKÖY TOPLUKONUTLAR SİTESİ B-6 BLOK NO: 8 İç KAPI NO: 5 BAKIRKÖY / İSTANBUL, broj putovnice: U28234502, OIB: 76485808303 s mandatom koji počinje teći od 29.04.2023. godine i traje 4 (četiri) godine. 

Članak 2.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                         

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom  (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini  najkasnije do 27.04.2023. godine (četvrtak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje. 

Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 12.05.2023. godine (petak) u 09:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva. 

Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik