Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te pozivaju udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luka Šibenik koja će se održati 28. 06.2023. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i  r e d:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu.
4. Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2022. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
A) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
B) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2023. godinu

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 27.06.2023. godine do 14 sati u pravnu službu Luke Šibenik, d.o.o. osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 12.07.2023. godine ( srijeda) u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskoj stranici na kojima se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva.

Luka Šibenik d.o.o.