Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, u daljnjem tekstu: Zakon o trgovačkim društvima) i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora društva Luka Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luka Šibenik, Šibenik koja će se održati 20.10. 2023. godine (petak) s početkom u 11.00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i  r e d:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnosi za poslovne udjele redovnim smanjenjem temeljnog kapitala
3. Odluka o izmjenama Društvenog ugovora

Prijedlog Odluke Ad. 2.
Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 57/22 i 88/22, dalje u tekstu: Zakon o uvođenju eura), a u vezi s člankom 441. i 462. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Društvenog ugovora društva Luka Šibenik, d.o.o., Skupština društva Luka Šibenik, d.o.o. dana 20.10. 2023. godine donosi

O D L U K U

o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnosi za poslovne udjele redovnim smanjenjem temeljnog kapitala

Članak 1.

Utvrđuje se da Luka Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, OIB: 41169771101, MBS: 060184243, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: Društvo) ima upisani temeljni kapital u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru – Stalna služba u Šibeniku u iznosu od 12.936.000,00 (dvanaest milijuna devetsto trideset šest tisuća kuna) kuna.
Temeljni kapital Društva dijeli se na 32.340 (trideset dvije tisuće tristo četrdeset) poslovnih udjela, svaki u nominalnom iznosu od 400,00 (četiristo) kuna.

Članak 2.

Zakonom o uvođenju eura, uveden je euro kao službena valuta u Republici Hrvatskoj. Temeljni kapital Društva nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prema službenom tečaju konverzije iznosi 1.716.902,25 (jedan milijun sedamsto šesnaest tisuća devetstodva eura i dvadeset pet centi) eura iz čega proizlazi nominalna vrijednost poslovnog udjela u iznosu od 53,09 (pedeset tri eura i devet centi) eura.
Sukladno odredbi članka 65. Zakona o uvođenju eura postojeći iznos temeljnog kapitala izražen u kunama iz čl. 1. ove Odluke te njegove dijelove koji otpadaju na poslovne udjele potrebno je preračunati iz kuna u euro.

Članak 3.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima smanjuje se temeljni kapital Društva sa iznosa od 1.716.902,25 (jedan milijun sedamsto šesnaest tisuća devetsto dva eura i dvadeset pet centa) eura za iznos od 99.902,25 (devedeset devet tisuća devetsto dva eura i dvadeset pet centa) eura na iznos od 1.617.000,00 (jedan milijun šesto sedamnaest tisuća eura) eura. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalne vrijednosti svakog poslovnog udjela i to sa iznosa od 53,09 (pedeset tri eura i devet centa) eura za iznos od 3,09 (tri eura i devet centa) eura na iznos od 50,00 (pedeset eura) eura.

Članak 4.

Iznos od 99.902,25 (devedeset devet tisuća devetsto dva eura i dvadeset pet centa) eura za koji je smanjen temeljni kapital unijet će se u cijelosti u rezerve kapitala Društva.

Članak 5.

Nakon usklađivanja temeljnog kapitala Društva i dijelova kapitala koji se odnosi na pojedine poslovne udjele kapital Društva iznosi 1.617.000,00 (jedan milijun šesto sedamnaest tisuća eura) eura, te se sastoji od 32.340 (trideset dvije tisuće tristo četrdeset) poslovna udjela, svaki u nominalnom iznosu od 50,00 (pedeset eura) eura, upisani u knjigu poslovnih udjela pod rednim brojevima od 1 (jedan) do 32.340 (trideset dvije tisuće tristo četrdeset).

Članak 6.

Temeljni kapital Društva smanjen je danom upisa ove Odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar.

Prijedlog Odluke Ad. 3.
Na temelju odredbi članka 441. stavka 1. točke 8. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. stavka 1. Društvenog ugovora, Skupština društva Luka Šibenik, društvo s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 20.10 2023. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Društvenog ugovora društva LUKA ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za
prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB

41169771101, EUID: HRSR.060184243

Članak 1.

Članak 7. Društvenog ugovora Društva od 11.01.2023. (jedanaestog siječnja dvije tisuće dvadeset treće) godine, pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: Društveni ugovor), mijenja se i glasi:

„ (1).Temeljni kapital Društva iznosi 1.617.000,00 (jedan milijun šesto sedamnaest tisuća) eura i unesen je u Društvo u cijelosti.“

Članak 2.
Članak 8. stavak 1. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:
„(1). Temeljni kapital Društva podijeljen je na 32.340 (trideset dvije tisuće tristo četrdeset) poslovnih udjela svaki u nominalnom iznosu od 50,00 (pedeset) eura, od rednog broja 1 (jedan) do 32.340 (trideset dvije tisuće tristo četrdeset).“

Članka 3.
Članak 9. Društvenog ugovora mijenja se i glasi: „(1). Članovima Društva će se nadoknaditi troškovi osnivanja u visini stvarnih troškova (uz predočenje računa) plaćenih trećim osobama, a najviše do iznosa od 13,27 EUR (trinaest eura i dvadeset sedam centi) po članu.“

Članak 4.
Članak 20. stavci 2. i 6. Društvenog ugovora mijenjaju se i glase: „(2). Uprava se sastoji od jednog ili više članova – direktora, a najviše 5 (pet), koje imenuje Skupština društva na vrijeme do 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. U slučaju imenovanja višečlane Uprave Društva, jedan od članova imenuje se predsjednikom Uprave.
(6). Skupština Društva može donijeti odluku da član Uprave zastupa Društvo (i) pojedinačno i samostalno, (ii) zajedno s drugim članom Uprave – direktorom, (iii) zajedno s prokuristom, ili (iv) skupno sa svim članovima Uprave.“

Članak 5.
Članak 22. stavak 11. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:
„(11). Svaki poslovni udjel u Društvu u iznosu od 50,00 (pedeset) eura daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini društva.“

Članak 6.

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene i dalje na snazi.

Članak 7.

Ova odluka o izmjeni Društvenog ugovora nema učinka dok se ne upiše u sudski registar (čl. 454. st. 2. ZTD-a).
Ovlašćuje se predsjednik Skupštine Društva da pred javnim bilježnikom potvrdi (solemnizira) potpuni (pročišćeni) tekst Društvenog ugovora društva LUKA ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 19.10.2023. godine (četvrtak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 03.11.2023. godine u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva.
Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.