Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 06.12.2023. godine (srijeda) s početkom u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Donošenje Odluke o promjenama u Upravi Društva

Prijedlog Odluke Ad. 2.
Na temelju članka 441. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 20. stavka 2. i članka 22. stavka 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 06.12.2023. godine donosi:

O D L U K U

o promjenama u Upravi Društva

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Uprava Društva u sastavu od pet članova na način kako je to definirano u narednim člancima.

Članak 2.

Odlukom o promjenama u Upravi Društva donesenoj na Skupštini Društva 28.04.2023. godine predsjednikom Uprave-direktorom Društva na razdoblje od 4 (četiri) godine imenovan je Ali Odabaş, s prebivalištem na adresi CADDEBOSTAN MAH. BILIM SK. IŞIK BLOK NO: 5-7 iç KAPI NO: 19 KADIKÖY / İSTANBUL, broj putovnice: S20986992, OIB: 78663026971, počevši od 29.04.2023. godine, koji zastupa Društvo skupno s drugim članom Uprave. Ovom Odlukom mijenja se ovlast za zastupanje predsjedniku Uprave-direktoru Društva Ali Odabaşu, s prebivalištem na adresi CADDEBOSTAN MAH. BILIM SK. IŞIK BLOK NO: 5-7 iç KAPI NO: 19 KADIKÖY / İSTANBUL, broj putovnice: S20986992, OIB: 78663026971 na način da od 07.12 2023. godine zastupa Društvo zajedno s dva člana Uprave.

Članak 3.

Odlukom Skupštine Društva od 27.01.2023. godine za člana Uprave-direktora Društva izabran je Marijan Bilić iz Šibenika, Bana Josipa Jelačića 13 OIB 62718123473, s mandatom koji teče od 01.02.2023. godine i traje do 30.09.2025. godine.

Sukladno Odluci o promjenama u Upravi Društva donesenoj na Skupštini Društva 28.04.2023. godine Marijan Bilić, član Uprave-direktor Društva od 29.04.2023. godine zastupa Društvo skupno s drugim članom Uprave. Ovom Odlukom mijenja se ovlast za zastupanje članu Uprave-direktoru Društva Marijanu Biliću iz Šibenika, Bana Josipa Jelačića 13, OIB 62718123473 na način da od 07.12.2023. godine zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave i još jednim članom Uprave ili zajedno s dva člana Uprave.

Članak 4.

Ovom Odlukom imenuju se slijedeći članovi Uprave- direktori Društva:
– Faruk Özkısa, s prebivalištem u Barutanski jarak 92B, Zagreb, Hrvatska, OIB: 93514093224, koji zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave i još jednim članom Uprave ili zajedno s dva člana Uprave;
– Erman Akman, s prebivalištem u Srebrnjak 99A, Zagreb, Hrvatska, OIB: 07588952443, koji zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave i još jednim članom Uprave ili zajedno s dva člana Uprave;
– Serhan Çilengir, s prebivalištem na adresi RUMELIHISARI MAHALLESI KARAKOYUN SOKAK NO. 16 D:3, RUMELIHISARI/SARIYER/ ISTAMBUL, broj putovnice: U25757944, koji zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave i još jednim članom Uprave ili zajedno s dva člana Uprave.

Članak 5.

Mandat novoizabranim članovima Uprave-direktorima iz članka 4 ove Odluke traje 4 (četiri) godine i počinje teći od 07.12.2023. godine, prvog idućeg dana od donošenja ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave saziva Skupštine na internetskim stranicama. Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 05.12.2023. godine (utorak ) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 20.12.2023. godine (srijeda) u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4. Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar i na internetskim stranicama Društva.


Uprava Luke Šibenik d.o.o. ovime obavještava sve udjeličare da je dana 01.12.2023. godine zaprimljen Zahtjev Petrokemije d.d. za dopunom dnevnog reda Skupštine sazvane za dan 06.12.2023. godine u 11:00 sati, a sukladno odredbi članka 443. stavka 3. Zakona o Trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23). Temeljem navedenog Zahtjeva, Uprava Društva objavljuje dopunjeni dnevni red za Skupštinu sazvanu za dan 06.12.2023. godine u 11:00 sati kako slijedi:

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 06.12.2023. godine (srijeda ) s početkom u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

Dopunjeni dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Odluka o promjenama u Upravi Društva
3. Odluka o opozivu člana Uprave-direktora Društva

Prijedlog Odluke Ad. 3.
Na temelju članka 424. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 22. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: Društvo), te članka 15. stavak 3. Ugovora o radu te pravima i obvezama člana uprave sklopljenog između Društva i Marijana Bilića 29.04.2023. Skupština Društva 06.12.2023. godine donosi sljedeću:

O D L U K U

o opozivu člana Uprave-direktora Društva

Članak 1.

Opoziva se Marijan Bilić iz Šibenika, Bana Josipa Jelačića 13 OIB 62718123473, s mjesta člana Uprave-direktora Društva koji zastupa Društvo skupno s drugim članom Uprave , a na temelju Odluke o promjenama u Upravi Društva od 28.04.2023. godine, imenovan za člana Uprave- direktora Društva Odlukom o promjenama u Upravi Društva od 27.01.2023. godine, s mandatom od 01.02.2023. do 30.09.2025. godine

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 05.12.2023. godine (utorak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 20.12.2023. godine (srijeda u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva.
Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar i na internetskim stranicama Društva.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik