Luka Šibenik, d.o.o.

Obala hrvatske mornarice 4

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 11.01.2023. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d.,  u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za  Skupštinu predlaže se sljedeći        

D n e v n i    r e d:

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
 2. Donošenje Odluke o promjenama u Nadzornom odboru Društva
 3. Donošenje Odluke o izboru predsjednice Nadzornog odbora Društva
 4. Donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora

Prijedlog Odluke Ad.2.

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 17/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) i članka 22. st. 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 dana  11.01.2023. godine donijela je 

ODLUKU
o izboru članova Nadzornog odbora Luke Šibenik d.o.o.

Članak 1. 

1. Utvrđuje se da je član i predsjednik Nadzornog odbora Luke Šibenik d.o.o. Damir Leko iz Osijeka, Sjenjak 79 OIB: 86294397322 podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Luke Šibenik d.o.o. s danom  02.12.2022. godine.

2. Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Luke Šibenik d.o.o. Ivica Losso iz Kutine, J. J. Strossmayera 22, OIB: 83511218622  podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Luke Šibenik, d.o.o.  s danom 31.12.2022. godine.

3. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Luke Šibenik d.o.o.:

 • Marku Ptičaru iz Zagreba, XIV. Trokut 25, OIB: 72269724772, i 
 • Darku Vinickom iz Stupovače, Selska ulica 134, OIB: 65905271066

ističe mandat 30.01.2023. godine.

Članak 2.

Za članove Nadzornog odbora Luke Šibenik d.o.o. izabiru se:

 • Dubravka Dragišić iz Osijeka, Antuna Branka Šimića 8, OIB: 35223630420, s mandatom koji počinje teći danom stupanja na snagu ove Odluke i traje do 31.05.2023. godine, 
 • Ivica Losso iz Kutine, J. J. Strossmayera 22, OIB: 83511218622, s mandatom koji počinje teći danom stupanja na snagu ove Odluke i traje do 31.05.2023.godine,
 • Marko Ptičar iz Zagreba, XIV. Trokut 25, OIB: 72269724772, s mandatom koji počinje teći 31.01.2023. godine i traje do 31.05.2023.godine, 
 • Darko Vinicki iz Stupovače, Selska ulica 134, OIB: 65905271066, s mandatom koji počinje teći 31.01.2023. godine i traje do 31.05.2023. godine. 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prijedlog Odluke Ad.3.

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 17/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) i članka 22. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 dana  11.01.2023. godine donijela je 

                                                               O D L U K U

                        o izboru predsjednice Nadzornog odbora Luke Šibenik, d.o.o.

Članak 1.

Za predsjednicu Nadzornog odbora Luke Šibenik, d.o.o. bira se:

       

 • Dubravka Dragišić iz Osijeka, Antuna Branka Šimića 8, OIB: 35223630420, s mandatom koji počinje teći  od dana donošenja ove Odluke 11.01.2023. godine i traje do 31.05.2023. godine. 

Članak 2.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prijedlog Odluke Ad.4.

          Na temelju odredbi članka 441. stavka 1. točke 8. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,152/11, 111/12, 68/13,100/15, 40/19 i 34/22) i članka 22. stavka 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: društvo) dana  11.01.2023. godine donijela je 

ODLUKU

o izmjeni Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101,EUID: HRSR.060184243

I. 

U Društvenom ugovoru LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243, potpuni (pročišćeni) tekst od 26.09.2022. (dvadesetšesti rujna dvije tisuće dvadeset druge) godine, članak 20. stavak 4. mijenja se i glasi:

“Skupština Društva može opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave – direktora u svako doba bez navođenja razloga.“

II. 

Članak 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4). Nadzorni odbor se sastoji od 5(pet) članova od kojih 4(četiri) bira Skupština Društva u pravilu iz reda stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva, dok 1(jednog) člana imenuju radnici i to im ovlaštenje pripada tako dugo dok su ispunjene pretpostavke za imenovanje propisane posebnim zakonom. Ako prestanu razlozi za imenovanje 1(jednog) člana Nadzornog odbora od strane radnika, tada Skupštini pripada pravo izbora 5(pet) članova Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju najviše na 4(četiri) godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.“

III.

Članak 21. stavak 7. mijenja se i glasi:

„(7). Nadzorni odbor bira zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, koji je ujedno i zamjenik predsjednika Skupštine, na vrijeme od najviše 4 (četiri) godine, s mogućnošću opoziva i ponovnog izbora.“

IV.

Članak 22. stavak 13. mijenja se i glasi:

„(13). Skupština bira predsjednika Nadzornog odbora, koji je ujedno i predsjednik Skupštine, na vrijeme od najviše 4 (četiri) godine s mogućnošću opoziva i ponovnog izbora.“

V.

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene i dalje na snazi.

VI.

            Ova odluka o izmjeni Društvenog ugovora nema učinka dok se ne upiše u sudski registar.

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine društva da pred javnim bilježnikom potvrdi (solemnizira) potpuni (pročišćeni) tekst Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243.

                                                                                          

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom  (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini  najkasnije do 10.01.2023. godine (utorak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje. 

Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 25.01.2023. godine u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva. 

Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.

                                                                                               LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik