Luka Šibenik, d.o.o.

Obala hrvatske mornarice 4Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora  Luke Šibenik, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 26.09.2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d.,  u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Za  Skupštinu predlaže se sljedeći        

D n e v n i    r e d:

  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
  2. Donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora
  3. Donošenje Odluke o promjenama u Upravi Društva

Prijedlog Odluke Ad. 2.

Na temelju odredbi članka 441. stavka 1. točke 8. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,152/11, 111/12, 68/13,100/15, 40/19 i 34/22) i članka 22. stavka 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana  26.09.2022.  godine donijela je 

ODLUKU

o izmjeni Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243

I. 

U Društvenom  ugovoru LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243, potpuni (pročišćeni) tekst od 25.07.2022. (dvadesetpetog srpnja dvije tisuće dvadeset druge) godine, članak 20. stavak 2. i 6. mijenjaju se i glase:

„(2). Uprava se sastoji od jednog ili više članova – direktora, a najviše 3 (tri),  koje imenuje Skupština Društva na vrijeme do 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. U slučaju imenovanja višečlane Uprave Društva, jedan od članova imenuje se predsjednikom Uprave.

 (6). Član Uprave – direktor zastupa društvo samostalno i pojedinačno. U slučaju višečlane uprave članovi Uprave-direktori Društvo zastupaju skupno.“

II. 

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene i dalje na snazi.

III.

Ova odluka o izmjeni Društvenog ugovora nema učinka dok se ne upiše u sudski registar (čl. 454. st. 2.  ZTD-a).

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine Društva da pred javnim bilježnikom potvrdi (solemnizira) potpuni (pročišćeni) tekst Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243.

                                                                                          

Prijedlog Odluke Ad. 3.

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 17/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) i članka 22. st. 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana  26.09.2022.  godine donijela je 

O D L U K U

o promjenama u  Upravi Društva

Članak 1.

            Utvrđuje se da članu Uprave – direktoru Društva Marijanu Biliću iz Šibenika, Bana Josipa Jelačića 13, OIB 62718123473, prestaje mandat s danom 30.09.2022. godine u 23:59 sati, temeljem Sporazuma o raskidu Ugovora o radu te pravima i obvezama člana Uprave – direktora.

Ovom Odlukom imenuje se Uprava Društva u sastavu od dva člana na način kako je definirano narednim člancima.

Članak 3.

Predsjednikom Uprave-direktorom Društva imenuje se Zvonimir Novak iz Zagreba, Goljak 36, OIB:66737343351, koji zastupa Društvo skupno s drugim članom Uprave.

Predsjedniku Uprave iz prethodnog stavka mandat sukladno ovoj Odluci počinje teći od 01.10.2022. godine u 00.00 sati i traje  do 30.09.2025. godine do 23.59. sati.

Članak 4.

  Za člana Uprave – direktora Društva imenuje se Marijan Bilić iz Šibenika, Bana Josipa Jelačića 13, OIB 62718123473, koji zastupa Društvo skupno s drugim članom Uprave.

  Članu Uprave iz prethodnog stavka mandat  sukladno ovoj Odluci počinje teći od 01.10.2022. godine u 00:00 sati i traje do 30.09.2025. godine do 23:59 sati. 

Članak 5.

  Ova Odluka o promjenama u Upravi Društva stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                                                                                                           

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom  (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini  najkasnije do 23.09.2022. godine (petak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje. 

Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 10.10. 2022. godine u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva. 

Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.