Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 11.08. 2022. godine (četvrtak) s početkom u 09:00 sati u sjedištu Luke Šibenik, d.o.o., u Šibeniku, Obala hrvatske mornarice 4

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2 Odluka o promjenama u Upravi Društva

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 08:00 do 10:00 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 10.08.2022. godine (utorak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 25.08.2022. godine (četvrtak) u 12:00 sati u sjedištu Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4.
Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik