Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 25.07.2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i.  r e d:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Izvješće uprave o razlozima povećanja temeljnog kapitala društva i za potpuno isključenje
prava prvenstva svih članova društva, osim PETROKEMIJE, d.d. tvornice gnojiva, Kutina,
Aleja Vukovar 4, MBS 080004355, OIB 24503685008, EUID HRSR.080004355, pri
preuzimanju novih poslovnih udjela
3. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva
4. Donošenje odluke o izmjenama Društvenog ugovora

Prijedlog Odluke Ad. 2.
Prihvaća se Izvješće uprave o razlozima povećanja temeljnog kapitala društva i za potpuno isključenje prava prvenstva svih članova društva, osim člana društva PETROKEMIJE, d.d. tvornice
gnojiva, Kutina, Aleja Vukovar 4, MBS 080004355, OIB 24503685008, EUID HRSR.080004355, pri preuzimanju novih poslovnih udjela kod povećanja temeljnog kapitala društva.

Prijedlog Odluke Ad. 3.
Na temelju članka 457. i članka 390. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) i članka 22. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, dana 25.07.2022. godine donijela je

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 ulozima novčanih tražbina i stvari i stvaranju novih poslovnih udjela uz isključenje prava prvenstva udjeličara društva

I.

Utvrđuje se da temeljni kapital LUKA ŠIBENIK, d.o.o., sa sjedištem u Šibeniku (Grad Šibenik), Obala hrv. mornarice 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku, pod MBS 060184243, OIB 41169771101, iznosi 4.824.000,00 (četiri milijuna osamsto dvadeset četiri tisuće) kuna i sastoji se od 12.060 (dvanaest tisuća šezdeset) poslovnih udjela, svaki u nominalnom iznosu od 400,00 (četiristo) kuna, time da PETROKEMIJI, d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini (Grad Kutina), Aleja Vukovar 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS 080004355, OIB 24503685008, pripada 9.614 (devet tisuća šesto četrnaest) poslovnih udjela.

II.

Temeljni kapital društva LUKA ŠIBENIK, d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku (Grad Šibenik), Obala hrv. mornarice 4, povećava se sa iznosa od 4.824.000,00 (četiri milijuna osamsto dvadeset četiri tisuće) kuna za iznos od 8.112.000,00 (osam milijuna sto dvanaest tisuća) kuna na iznos od 12.936.000,00 (dvanaest milijuna devetsto trideset šest tisuća) kuna.

Povećanje temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka provodi se na sljedeći način:
– izdavanjem (stvaranjem) novih 20.280 (dvadeset tisuća dvjesto osamdeset) poslovnih udjela, svaki u nominalnom iznosu od 400,00 (četiristo) kuna, od rednog broja 12.061 do rednog broja 32.340
koje preuzima član društva – PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini (Grad Kutina), Aleja Vukovar 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS 080004355, OIB 24503685008, time da će ovo povećanje PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva izvršiti na sljedeći način:
– ulaganjem u društvo svojih novčanih tražbina koje ima prema LUKA ŠIBENIK, d.o.o. u ukupnom iznosu od 2.637.325,23 kn (dva milijuna šesto trideset sedam tisuća tristo dvadeset pet kuna i dvadeset tri lipe),
– ulaganjem (unosom) u društvo mobilne lučke dizalice LIEBHERR LHM 180 čija je ukupna tržišna vrijednost 5.475.000,00 (pet milijuna četiristo sedamdeset pet tisuća) kuna, a prema procjeni stalnog sudskog vještaka za strojarstvo Slavena Bitange, Zagreb, Idrijska 6 od 07.06.2022. (sedmog lipnja dvije tisuće dvadeset druge) godine.

Tržišna vrijednost navedenih novčanih tražbina utvrđuje se u njihovom nominalnom iznosu, tj. u iznosu od 2.637.325,23 kn (dva milijuna šesto trideset sedam tisuća tristo dvadeset pet kuna i dvadeset tri lipe).

III.

U skladu sa čl. 457. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) u potpunosti se isključuje pravo prvenstva svih ostalih članova društva da preuzmu predmetne nove poslovne udjele u srazmjeru s nominalnim iznosom svojih postojećih poslovnih udjela u društvu.

IV.

Temeljni kapital društva povećan je sa danom upisa ove odluke o povećanju temeljnog kapitala društva u sudski registar (čl. 458. i čl. 461. ZTD-a).

V.

Razlika između iznosa za koji se povećava temeljni kapital, tj. iznosa od 8.112.000,00 (osam milijuna sto dvanaest tisuća) kuna i vrijednosti uloga koji se unosi u društvo, tj. iznosa od 8.112.325,23 kn (osam milijuna sto dvanaest tisuća tristo dvadeset pet kuna i dvadeset tri lipe), tj. iznos od 325,23 kn (tristo dvadeset pet kuna i dvadeset tri lipe) unosi se u rezerve kapitala društva.

Ovoj Odluci se kao sastavni dio prilažu:
– Pregled otvorenih stavki potraživanja na dan 30.06.2022.
– Nalaz i mišljenje sudskog vještaka za strojarstvo Slavena Bitange, Zagreb, Idrijska 6 od 07.06.2022. godine.

Prijedlog Odluke Ad. 4.
Na temelju odredbi članka 441. stavka 1. točke 8. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,152/11, 111/12, 68/13,100/15, 40/19 i 34/22) i članka 22. stavka 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: društvo) dana 25.07.2022. godine donijela je

ODLUKU

o izmjeni Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243

I.

U Društvenom ugovoru LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243, potpuni (pročišćeni) tekst od 08.07.2022. (osmog srpnja dvije tisuće
dvadeset druge) godine, članak 7. mijenja se i glasi: „Temeljni kapital društva iznosi 12.936.000,00 (dvanaest milijuna devetsto trideset šest tisuća) kuna i unesen je u društvo u cijelosti.“
II.

Članak 8. mijenja se i glasi:
„(1) Temeljni kapital društva podijeljen je na 32.340 (trideset dvije tisuće tristo četrdeset) poslovnih udjela svaki u nominalnom iznosu od 400,00 (četiristo) kuna, od rednog broja 1 (jedan) zaključno do rednog broja 32.340 (trideset dvije tisuće tristo četrdeset).
(2) U odnosu na društvo član društva je samo onaj koji je upisan u knjizi poslovnih udjela društva i o čijem je članstvu u društvu obaviješten registarski sud.“

III.

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene i dalje na snazi.

IV.

Ova odluka o izmjeni Društvenog ugovora nema učinka dok se ne upiše u sudski registar (čl. 454. st. 2. ZTD-a).
Ovlašćuje se predsjednik Skupštine društva da pred javnim bilježnikom potvrdi (solemnizira) potpuni (pročišćeni) tekst Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 22.07.2022. godine (petak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 08.08.2022. godine u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva.
Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik