Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 08.07.2022. godine (petak) s početkom u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i  r e d:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala
3. Odluka o izmjeni Društvenog ugovora

Prijedlog Odluke Ad. 3.
Na temelju odredbi članka 441. stavka 1. točke 8. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,152/11, 111/12, 68/13,100/15, 40/19 i 34/22) i članka 22. stavka 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: društvo) dana 08.07.2022. godine donijela je

ODLUKU

o izmjeni Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101,

EUID: HRSR.060184243

I.

U Društvenom ugovoru LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243, potpuni (pročišćeni) tekst od 18.12.2019. (osamnaestog prosinca dvije tisuće devetnaeste) godine, članak 7. mijenja se i glasi: „Temeljni kapital društva iznosi 4.824.000,00 (četiri milijuna osamsto dvadeset četiri tisuće) kuna i unesen je u društvo u cijelosti.“

II.

Članak 8. mijenja se i glasi: „(1) Temeljni kapital društva podijeljen je na 12.060 (dvanaest tisuća šezdeset) poslovnih udjela svaki u nominalnom iznosu od 400,00 (četiristo) kuna, od rednog broja 1. (jedan) zaključno do rednog broja 12.060 (dvanaest tisuća šezdeset).
(2) U odnosu na društvo član društva je samo onaj koji je upisan u knjizi poslovnih udjela društva i o čijem je članstvu u društvu obaviješten registarski sud.“

III.
Naslov iznad članka 11. mijenja se i glasi: „POSLOVNI UDJELI“, te se mijenja članak 11. tako da glasi:
„ (1) Poslovni udio člana društva određuje se prema njegovom nominalnom iznosu.
(2) Član društva može imati više poslovnih udjela.“

IV.
U članku 22. stavak 3. rečenica prva mijenja se i glasi: „(3) Skupština društva se saziva oglašavanjem poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi Sudski registar i na internetskim stranicama društva.“
Stavak 11. mijenja se i glasi:
„(11) Svaki poslovni udjel u društvu u iznosu od 400,00 (četiristo) kuna daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini društva.“

V.
Naslov iznad članka 30. i članak 30. brišu se.

VI.
Naslov iznad članka 31. i članak 31. brišu se.

VII.

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene i dalje na snazi.

VIII.

Ova odluka o izmjeni Društvenog ugovora nema učinka dok se ne upiše u sudski registar (čl. 454. st. 2. ZTD-a). Ovlašćuje se predsjednik Skupštine društva da pred javnim bilježnikom potvrdi
(solemnizira) ovu odluku i da pred javnim bilježnikom potvrdi ili utvrdi potpuni (pročišćeni) tekst Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 07.07.2022. godine (četvrtak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno
predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje. Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se
22.07.2022. godine u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva.
Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik