Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora
Luke Šibenik, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare
da sudjeluju u radu

 

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik
koja će se održati 29.06. 2022. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati
u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

 

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i  r e d:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2 Odluka o promjenama u Upravi Društva

 

 

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se
odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim
danom (od ponedjeljka do petka) od 08:00 do 10:00 sati, počevši od dana objave poziva na
internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini
najkasnije do 28.06.2022. godine (utorak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno
predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog
ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se
13.07.2022. godine (srijeda) u 12:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski
registar.

 

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik