Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora Luke
Šibenik, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da
sudjeluju u radu

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luka Šibenik
koja će se održati 24. svibnja 2022. godine (utorak) s početkom u 11:00 sati
u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i   r e d:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu, te usvajanju:
– Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu
– Revizorskog izvješća
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu.
4. Odluka o pokriću gubitka Društva za 2021. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članu Uprave i članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu:
A) Odluka o davanju razrješnice članu Uprave
B) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2022. godinu

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se
odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim
danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim
stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini
najkasnije do 23. svibnja 2022. godine do 14 sati u pravnu službu Luke Šibenik, d.o.o. osobno
predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog
ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 7.
lipnja 2022. godine ( utorak) u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4
Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski
registar.

Luka Šibenik d.o.o.