Na temelju članka 442. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora “Luke Šibenik”, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”,
koja će se održati 31. siječnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 12,00 sati u prostorijama Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika i zastupanih udjeličara ili njihovih
punomoćnika
2. Donošenje odluke o izboru 2 člana Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora

Prijedlog Odluke Ad.3.

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 8. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. točke 1. Društvenog ugovora „Luke Šibenik“, d.o.o., Skupština Društva održana 31. siječnja 2019. godine donijela je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora

Članak 1.
U članku 21. Društvenog ugovora točka 10. briše se.

Članak 2.
Ova Odluka sastavljena je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, te stupa na snagu i valjana je ako je donesena većinom od najmanje ¾ (tri četvrtine) od ukupno postojećih glasova, odnosno udjela u Društvu, te nakon što se ista upiše u sudski registar.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi “Luke Šibenik”, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 30. siječnja 2019. godine do 14 sati u pravnu službu “Luke Šibenik”, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.

Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluke održat će se 14. veljače 2019. godine ( četvrtak ) u 12.00 sati u prostorijama Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“, u Šibeniku.

Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.
„LUKA ŠIBENIK” d.o.o., Šibenik