Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 13.03.2024. godine (srijeda) s početkom u 11.00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i   r e d:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Obavijest o gubitku u visini iznad 30 (trideset) % temeljnog kapitala

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 12.03.2024. godine (utorak) do 14 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje. Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 27.03.2024. godine (srijeda) u 11.00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik