Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora “Luke Šibenik”, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”, Šibenik
18. prosinca 2019. godine (srijeda) s početkom u 12.00 sati u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u Šibeniku

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika 2. Odluka o promjenama u Upravi Društva
3. Odluka o izmjeni Društvenog ugovora

Na temelju odredbi članka 441. i 454. Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,152/11, 111/12, 68/13,100/15 i 40/19) i članka 22. stavku 2. i 26. Društvenog ugovora, Skupština društva Luka Šibenik d.o.o., Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana ____________2019. godine

O D LU K U
o izmjenama Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću

LUKA ŠIBENIK

Članak 1.
Društveni ugovor Društva od dana 31.01.2019. (slovima: tridesetprvoga siječnja dvije tisuće devetnaeste godine) mijenja se u odredbi o Nadzornom odboru (članak 21. stavak 2.) i o Skupštini

(članak 22. stavak 4).

Članak 2. Članak 21. stavak 2. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor svojom odlukom određuje ograničenja kojih se Uprava dužna pridržavati u vođenju poslova Društva, odnosno poslovne odluke, akte, pravne poslove, izjave i/ili radnje za čije je donošenje Uprava dužna ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.“

Članak 3.
Članak 22. stavak 4. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:

„Skupština se održava u mjestu sjedišta Društva ili u drugom mjestu koje odredi Nadzorni odbor Društva“.

Članak 4.
Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene i dalje na snazi.

Članak 5.
Ova Odluka sastavljena je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, te stupa na snagu i valjana je ako je donesena većinom od najmanje 3⁄4 (tri četvrtine) od ukupno postojećih glasova, odnosno udjela u

Društvu, te nakon što se ista upiše u sudski registar.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi “Luke Šibenik”, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 17. prosinca 2019. godine do 14 sati u pravnu službu “Luke Šibenik”, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 2. siječnja 2020. godine ( četvrtak ) u 12.00 sati u “Luci Šibenik”.

Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik