Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora “Luke Šibenik”, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”, Šibenik koja će se održati 29. svibnja 2020.g. (petak ) s početkom u 13.00 sati
u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, te usvajanju:
– Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu
– Revizorskog izvješća
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu.
4. Odluka o pokriću gubitka Društva za 2019. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu:

A) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
B) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

6. Odluka o izboru revizora Društva za 2020. godinu

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi “Luke Šibenik”, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 28. svibnja 2020. godine do 14 sati u pravnu službu “Luke Šibenik”, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.

Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 12. lipnja 2020. godine ( petak) u 13.00 sati u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik