Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora “Luke Šibenik”, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

 

Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”

5. srpnja 2016.g. (utorak) s početkom u 11.00 sati u prostorijama Uprave “Luke Šibenik”, d.o.o., u
Šibeniku, Obala hrvatske mornarice 4

 

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i  r e d:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika.

2. Odluka o izboru 2 člana Nadzornog odbora, zbog isteka mandata ranijim članovima Nadzornog odbora. 

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi “Luke Šibenik”, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama. Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 4. srpnja 2016. godine do 14 sati u pravnu službu “Luke Šibenik”, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje. Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluke održat će se 12. srpnja 2016. godine ( utorak) u 11.00 sati u prostorijama Uprave “Luke Šibenik”, d.o.o., u Šibeniku, Obala hrvatske mornarice 4.

Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik