Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora  “Luke Šibenik”, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

 

Glavne skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”

10. svibnja 2016.g. (utorak) s početkom u 12.00 sati u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u Šibeniku

 

Za  Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći                                          

D n e v n i    r e d:

1.   Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa  nazočnih sudionika.

2.   Odluka o utvrđivanju  godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu.

      – Izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.

      – Izvješće Uprave ovisnog društva “Luka Šibenik”,  d.o.o., o odnosima s povezanim

      društvom  “Petrokemija, d.d.” Kutina u 2015. godini.

3.   Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova  Društva za 2015. godinu.

4.   Odluka o upotrebi ostvarene dobiti Društva za 2015. godinu.

5.   Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za 2015. godinu:

      A)  Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave,

      B)  Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Glavnoj skupštini u pravnoj službi “Luke Šibenik”, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom  (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Glavnoj skupštini  najkasnije do 9. svibnja 2016. godine do 14 sati u pravnu službu “Luke Šibenik”, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Glavne skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 17. svibnja 2016. godine ( utorak) u 12.00 sati u Gradskoj knjižnici u Šibeniku.

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na  kojima se nalazi sudski registar.