Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora “Luke Šibenik”, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu

Glavne skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”,

30. svibnja 2017.g. (utorak) s početkom u 12.00 sati u Geadskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u Šibeniku

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i   r e d:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika.
2. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu, te usvajanju:
– Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu,
– Izvješća Uprave ovisnog društva “Luka Šibenik”, d.o.o., o odnosima s povezanim
društvom “Petrokemija, d.d.” Kutina u 2016. godini,
– Revizorskog izvješća.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu.
4. Odluka o pokriću gubitka Društva za 2016. godinu.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu:
A) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave.
B) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2017. godinu.
7. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata članu Nadzornog odbora.
8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora.
9. Odluka o dopuni Društvenog ugovora.

Prijedlog Odluke ad. 9.

Temeljem čl. 26. Društvenog ugovora “Luke Šibenik”, d.o.o., članovi Društva donijeli su

O D L U K U

o dopuni Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”, za prekrcaj tereta, Šibenik

Članak 1.

 

U čl. 5. Društvenog ugovora “Luke Šibenik”, d.o.o., dodaju se:
• djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija.

Članak 2.

Ova Odluka sastavljena je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, te stupa na snagu nakon šti je potpišu članovi Društva koji raspolažu s najmanje ¾ (tri četvrtine) od ukupno postojećih glasova, odnosno udjela u Društvu, te nakon što se ista upiše u sudski registar.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Glavnoj skupštini u pravnoj službi “Luke Šibenik”, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije do 29. svibnja 2017. godine do 14 sati u pravnu službu “Luke Šibenik”, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Glavne skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 6. lipnja 2017. godine ( utorak) u 12.00 sati u Gradskoj knjižnici u Šibeniku.
Ovaj poziv za Glavnu skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik